Grupa Wielton odbudowuje wolumeny sprzedaży i umacnia swoją pozycję rynkową w I kwartale 2021 roku

Fot. Wielton

Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na wynikach 2020 r., ale rok bieżący jest okresem silnej odbudowy rynków i rosnącego popytu na produkty Grupy Wielton. Skokowe wzrosty sprzedaży na większości rynków, na których obecna jest Grupa, zostały wypracowane pomimo wciąż trwającej trzeciej fali pandemii. Jest to wynik łagodzenia restrykcji przez rządowe programy wsparcia w krajach europejskich oraz efekt odłożonego popytu przeniesionego z miesięcy 2020 roku, w których rynek transportowy uległ największemu spowolnieniu.

Mariusz Golec, CEO i I wiceprezes Grupy Wielton (fot. Wielton)

“Europejski rynek przyczep i naczep uległ w 2021 r. znacznemu ożywieniu. Wyraźnie widoczne jest także zwiększenie popytu na produkty Grupy Wielton, które przełożyło się na wzrost sprzedaży na większości rynków naszej działalności w Q1 br. Systematyczny wzrost zamówień i satysfakcjonujący poziom backlogu napawa nas optymizmem na kolejne okresy. Stopniowo i konsekwentnie realizujemy także nasze plany roczne, a wyniki pierwszego kwartału zarówno na poziomie wolumenowym, przychodowym, jak i operacyjnym potwierdzają, że z każdym miesiącem zbliżamy się do wyznaczonego celu.” – powiedział Mariusz Golec, CEO i I wiceprezes Grupy Wielton.

Do wyróżniających się rynków w Q1 2021 należy zaliczyć przede wszystkim Polskę i Włochy, które odnotowały najsilniejsze wzrosty popytu mierzone liczbą rejestracji naczep, o odpowiednio 73,1% i 33,5% r/r. Grupa zrealizowała na tych rynkach wzrosty wolumenów na poziomie 38,1% i 59,7% utrzymując swoje pozycje rynkowe – 3 w Polsce i 6 we Włoszech. Jednak największą dynamikę wzrostów wolumenów sprzedaży, w porównaniu ze wzrostem rynku, Grupa odnotowała we Francji, w której rynek urósł o 3,8% r/r (pod względem rejestracji), podczas gdy sprzedaż wolumenowa Grupy wzrosła aż o 31,5%, umacniając pozycję spółki Fruehauf jako niekwestionowanego lidera rynku. Na większości pozostałych rynków Grupa odnotowała również znaczące wzrosty sprzedaży,  pomimo tego, że na niektórych z nich obowiązywały wciąż obostrzenia związane z pandemią COVID-19, jak np. lockdown w Wielkiej Brytanii.

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe w Q1 2021 przełożyły się na znaczący wzrost przychodów Grupy, rentowności operacyjnej oraz zysku netto. Skonsolidowane przychody wzrosły w Q1 2021 do 633,0 mln zł, czyli o 34,0% r/r, a EBITDA do 43,8 mln zł, czyli o 147,5% r/r. Zysk netto wzrósł w Q1 2021 do wartości 19,2 mln zł w porównaniu do straty 6,7 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Dzięki tak dobrym wynikom, Grupa zwiększyła zasoby gotówki i jej ekwiwalentów do poziomu 133,1 mln zł, czyli o 92,9% r/r oraz o 50% w odniesieniu do końca roku 2020. Struktura bilansu uległa dalszej poprawie, a wskaźnik bieżącej płynności wzrósł do poziomu bliskiego 1,14. Jednocześnie wskaźnik dług netto/EBITDA spadł na koniec pierwszego kwartału o 20,6% r/r (z wartości 3,4 na koniec pierwszego kwartału 2020 roku) do wartości 2,7, stanowiąc bezpieczną wartość dla Grupy. Tak znaczna poprawa wskaźnika dług netto/EBITDA była możliwa dzięki zarówno znaczącej poprawie rentowności operacyjnej, jak i zdecydowanemu wzrostowi poziomu gotówki i jej ekwiwalentów na koniec pierwszego kwartału 2021 roku. W dalszej części bieżącego roku, wraz z poprawą sytuacji rynkowej, oczekiwany jest dalszy spadek tego wskaźnika.

Piotr Kamiński, CFO i wiceprezes Grupy Wielton (fot. Wielton)

“To co szczególnie nas cieszy, to świadomość, że dobrze wykorzystany czas pandemii ma teraz przełożenie na osiągane przez Grupę wyniki. Tak dynamiczny wzrost EBITDA nie wynika jedynie ze wzrostu samej sprzedaży, ale też w istotnej części z przeprowadzonych w ubiegłym roku i nieustannie kontynuowanych modernizacji oraz optymalizacji. Dodatkowym wsparciem dla wyników finansowych było osłabienie się złotówki. Przede wszystkim dzięki tym czynnikom nasz poziom rentowności EBITDA osiągnął w Q1 2021 wartość 6,9% przy utrzymującej się tendencji wzrostowej, gdyż w samym tylko marcu br. wynosiła ona ponad 8%. Osiągnięty wskaźnik dług netto/EBITDA w wysokości 2,7, czyli zdecydowanie poniżej progu kowenantu 4,5, redukuje prawie do zera ryzyko ewentualnej potrzeby dokapitalizowania spółki (po wynikach z 30.06.br. zgodnie z zapisami umów kredytowych).” – powiedział Piotr Kamiński, CFO i wiceprezes Grupy Wielton.

Portfel zamówień na kolejne miesiące jest obecnie w pełni wypełniony. Poszczególne zakłady produkcyjne w dalszym ciągu pracują nad zwiększaniem swojej efektywności produkcyjnej, a sieci sprzedaży docierają do nowych grup klientów. Wzrosty wolumenów sprzedaży, jak i wyniki finansowe zbliżone do tych z 2019 roku są cały czas w zasięgu możliwości Grupy. W całym 2021 roku Grupa planuje osiągnąć wolumeny sprzedaży na poziomie 20 tys. szt i przychody w wysokości ok. 2,4 mld zł oraz rentowność EBITDA na poziomie ok. 7%.

Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz znajduje się wśród dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Podmiotem dominującym w Grupie Wielton jest Wielton S.A. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 maja br. Grupa Wielton przedstawiła wyniki operacyjne i finansowe za pierwszy kwartał 2021 r.

Fot. Wielton