Inter Cars: Komunikat Macieja Oleksowicza na temat bieżącej sytuacji spółki “Inter Cars Ukraina”

[English version below]

W związku z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę, publikujemy komunikat Macieja Oleksowicza, prezesa zarządu Inter Cars SA z 25 lutego br, informujący o bieżącej sytuacji spółki “Inter Cars Ukraina” działającej na terenie objętym wojną.

Maciej Oleksowicz (fot. Inter Cars)

Maciej Oleksowicz, Prezes Zarządu Inter Cars SA:

“Wczoraj rano, po raz pierwszy w swojej zawodowej karierze, miałem odczucie bezradności. Jednak naszym obowiązkiem jest działać! Większość z nas zadaje sobie pytanie, jak rozwinie się sytuacja i jak wpłynie na każdego z nas. Na tę chwilę nie ma jasnych odpowiedzi, niemniej już teraz podejmujemy działania.

Nadrzędnym priorytetem dla organizacji jest bezpieczeństwo osobiste pracowników i ich rodzin. Każdy pracownik Inter Cars, który zdecyduje się wyjechać z Ukrainy może być pewny, że znajdzie pracę w innym kraju, w którym Grupa Kapitałowa prowadzi swoją działalność. Obecnie w przygotowaniu są szczegółowe procedury i kontakty w tym zakresie. Realizujemy jak najszybszą wypłatę wynagrodzeń za luty.

Dodatkowo, każdy z pracowników Inter Cars Ukraina oraz członkowie ich rodzin, którzy zdecydują się opuścić swój kraj, będą mogli liczyć na pomoc w znalezieniu zakwaterowania oraz inne formy wsparcia w zależności od potrzeb. Zachęcamy wszystkich pracowników w innych krajach do zaangażowania się w pomoc w tym zakresie. Szczegóły dotyczące tego działania są w trakcie przygotowania.

Sprzedaż na terenie Ukrainy została wstrzymana, a wszystkie punkty sprzedażowe są zamknięte. Dostęp do systemów informatycznych Inter Cars z terenów objętych działaniami zbrojnymi został zawieszony. Wszystkie dostawy towarów zostały wstrzymane. Transporty od dostawców zostały przekierowane do magazynów w Polsce.

Z wyjątkiem Ukrainy, w pozostałych państwach Inter Cars prowadzi swoją działalność bez zakłóceń. Niezmiennie spodziewamy się dużej dynamiki na wszystkich rynkach, przy czym zamierzamy działać elastycznie. Nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć wpływu ostatnich wydarzeń na gospodarkę, łańcuchy dostaw, ryzyko walutowe, etc.

W najbliższych dniach będziemy na bieżąco informowali o aktualnej sytuacji. Zdecydowaliśmy również o zmianie celów, jakie będzie realizowała niedawno utworzona Fundacja Inter Cars. Środki oraz wysiłek organizacyjny osób zaangażowanych zostaną aktualnie przekierowane na pomoc osobom z Ukrainy”.


Statement of Maciej Oleksowicz, president of the management board of Inter Cars SA in relation to the commencement of military action by Russia against Ukraine.

Maciej Oleksowicz, president of the management board of Inter Cars SA:

Yesterday morning, for the first time in my professional career, I had a feeling of helplessness. However, it is our duty to act! Most of us are asking ourselves a question, how the situation will develop and how it will affect each of us. There are no obvious answers at the moment, however we are already taking actions.

The top priority for the organization is the personal safety of the employees and their families.
Every Inter Cars employee who decides to leave Ukraine can be sure that he/she will find a job in another country, where the Capital Group runs its business. Detailed procedures and contacts in this respect are currently being prepared. We are paying salaries for February as soon as possible.

In addition, each of the Inter Cars Ukraine employees and their family members who decide to leave their country will be able to count on help in finding accommodation and other forms of support depending on the needs. We encourage all employees in other countries to get involved in helping in this respect. Details of this action are currently under preparation.

Sales in Ukraine have been suspended and all sales outlets are closed. Access to Inter Cars IT systems from the areas affected by the military action has been suspended. All deliveries of goods have been stopped. Transports from suppliers were redirected to warehouses in Poland

With the exception of Ukraine, Inter Cars is conducting its business activities in the remaining countries without any disturbances. We invariably expect high dynamics on all markets, while intending to act flexibly. No one today can predict the impact of recent events on the economy, supply chains, currency risk, etc.

We will keep you updated on the current situation in the coming days. We have also decided to change the goals that the recently established Inter Cars Foundation will be realizing. The funds and organizational efforts of the people involved will now be redirected to helping people from Ukraine”.