Komisja Europejska planuje wprowadzenie normy emisji spalin Euro 7/ Euro VII. Kiedy to nastąpi?

Fot. Pixabay

Nowe przepisy dotyczące norm emisji spalin Euro 7/ Euro VII dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z opublikowanym planem działania Komisji Europejskiej (KE) mogą zostać przyjęte w IV kw. 2021 r.

Aktualizacja nastąpiła po niedawnym zamknięciu okresu konsultacji publicznych, których efektem jest prawie 70 odpowiedzi, m.in. od dostawców dla przemysłu, stowarzyszeń handlowych i władz lokalnych. I tak np. przedstawiciele firmy Bosch propozycje zmian skomentowali następująco: „Wpływ ruchu drogowego na jakość powietrza musi dalej się zmniejszać. Ponieważ silnik spalinowy pozostanie ważną częścią przyszłego układu napędowego po 2030 roku, nowe normy emisji muszą odzwierciedlać postęp technologiczny, zapewniając jednocześnie konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego”.

Paliwa alternatywne – to wciąż za mało
W ciągu ostatnich czterech lat podjęto znaczące wysiłki w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności w następstwie Dieselgate. Równolegle pojawiają się nowe układy napędowe – elektryczne akumulatorowe i wodorowe – jako alternatywa dla silnika spalinowego. Jednak, chociaż wdrażanie takich technologii nabiera tempa, nadal jest powolne. Zdaniem KE należy zrobić więcej, aby „oczyścić” silnik spalinowy i zapewnić ochronę zdrowia ludzi na obszarach miejskich i zapobiec fragmentacji rynku wewnętrznego w wyniku indywidualnych inicjatyw krajowych (np. lokalne zakazy stosowania silników zasilanych olejem napędowym).
W opublikowanych niedawno dokumentach dowiadujemy się, że mapa drogowa Europejskiego Zielonego Ładu zawiera propozycje wprowadzenia do 2021 r. bardziej rygorystycznych norm emisji zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów z silnikami spalinowymi. Biorąc pod uwagę ogólne ambicje Europejskiego Zielonego Ładu, wszelkie możliwe działania polityczne dotyczące bardziej rygorystycznych limitów emisji zanieczyszczeń powietrza muszą również uwzględniać unijne cele osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Obecne normy
Obserwatorzy branżowi uważają, że obecne normy emisji Euro 6 / Euro VI w pełni nie osiągnęły swojego celu, jakim jest skuteczne ograniczenie wszystkich limitów szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze z nowych pojazdów i wpływ na to miało kilka czynników. Podobnego zdania jest Komisja Europejska: „Egzekwowanie obecnych norm emisji jest utrudnione przez ich złożoność. W szczególności istnieją oddzielne ramy prawne dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów, różne daty wejścia w życie dla stopni Euro 6 / Euro VI, bardzo wiele różnych testów emisji, z których wszystkie są złożone oraz różnice w normach emisji zależne od paliwa i stosowanych technologii”.

Plan działania KE – 3 warianty
Komisja, aby osiągnąć cel, jakim jest poprawa jakości powietrza, określiła wstępny zestaw trzech wariantów działania. Wariant 1 rozważy wąską zmianę Euro 6 / Euro VI i zajmie się kluczowymi wyzwaniami w zakresie uproszczenia i spójności w coraz bardziej złożonym środowisku. Wariant ten obejmowałby ustanowienie jednej normy emisji zanieczyszczeń powietrza dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Wymagałoby to również uproszczenia istniejących testów emisji, przy jednoczesnym skupieniu się na testach w warunkach rzeczywistych.
W wariancie 2 rozważa się szerszą rewizję norm Euro 6 / Euro VI poprzez włączenie, oprócz środków wymienionych w wariancie 1, bardziej rygorystycznych wartości granicznych emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich pojazdów. Wymagałoby to bardziej rygorystycznych limitów emisji dla regulowanych zanieczyszczeń powietrza i/lub nowych limitów emisji dla obecnie nieobjętych regulacjami zanieczyszczeń powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2.
W wariancie 3 rozważa się kompleksową zmianę normy Euro 6 / Euro VI poprzez wprowadzenie, oprócz środków opisanych w wariancie 2, rzeczywistego monitorowania emisji przez cały okres eksploatacji pojazdu. Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza zebrane w ramach monitorowania pokładowego (OBM) będą następnie wspierać nadzór rynku i badanie zgodności eksploatacyjnej. Dane te mogą być również wykorzystywane do badań zdatności do ruchu drogowego (tj. okresowych przeglądów technicznych i drogowych kontroli technicznych) i/lub do automatycznego włączania trybu bezemisyjnego w zależności od lokalizacji pojazdu (geo-fencing).

Tłumaczenie: Dariusz Piernikarski