Transport: zmiany w przepisach homologacyjnych od 1 września 2020 r.

fot. Pixabay

W następstwie unijnego rozporządzenia 2018/858 od 1 września 2020 r. weszły w życie zmiany w procedurach homologacji i nadzorze nad rynkiem pojazdów silnikowych, ich przyczep (i naczep) oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Nowe przepisy dotyczyć będą pojazdów kategorii:
– M (do kategorii tej należą pojazdy silnikowe posiadające przynajmniej cztery koła, przeznaczone do przewozu pasażerów – samochody osobowe i autobusy),
– N (pojazdy silnikowe przystosowane do przewozu towarów – samochody dostawcze i ciężarowe)
– O (przyczepy i naczepy).

Celem zmian jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk w zakresie niezgodności produktu – w tym przypadku pojazdów – z wymaganiami homologacyjnymi, które zagrażają bezpieczeństwu w kontekście ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Nowe przepisy dotyczyć będą zarówno producentów pojazdów, ich przedstawicieli, importerów i dystrybutorów (dla wszystkich podmiotów przewidziano system kar pieniężnych za ewentualne niezgodności) oraz instytucji zajmujących się dopuszczaniem nowych typów pojazdów do ruchu (europejskie jednostki techniczne muszą prowadzać badania homologacyjne wg jednego standardu).

Nowością jest również wprowadzenie dodatkowego nadzoru na rynkiem pojazdów już eksploatowanych. Oznacza to, że pojazdy które zostały dopuszczone do ruchu będą mogły być ponownie zweryfikowane przez organy nadzoru rynku poszczególnych państw członkowskich. W praktyce pojazdy wyprodukowane w europejskim kraju X, będą mogły zostać zweryfikowane przez organ nadzoru rynku w kraju Y. Co ważne, rozporządzenie przewiduje wręcz obowiązkową minimalną liczbę przeprowadzanych kontroli w zależności od liczby zarejestrowanych pojazdów w danym państwie członkowskim.Komisja Europejska może też przeprowadzić na własny koszt badania i kontrole pojazdów, ich układów, komponentów zlecając badania innej jednostce technicznej niż ta, która przeprowadziła pierwotne badanie do celów homologacji typu. Nowe przepisy regulują także kwestie ważności świadectw homologacji i nowych wzorów dokumentów homologacyjnych.

Zmiany dotyczą również homologacji typu pojazdu.
W zakresie limitów pojazdów produkowanych w małych seriach zwiększono limity ilości pojazdów jednego typu które mogą zostać zarejestrowane, sprzedane lub dopuszczone do ruchu zgodnie z EUSSTA z 1000 szt. do 1500 dla pojazdów kategorii M1 i N1 oraz przewiduje się dopuszczenie do 1500 szt. pojazdów kategorii N2 i N3 (po opublikowaniu aktów delegowanych).Usunięto limity małej serii i możliwość homologacji EUWVTA z powołaniem się na art.6 ust.2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1230/2012 dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia ładunków nienormatywnych, umożliwiając możliwość dopuszczenia do ruchu na podstawie procedury europejskiego dopuszczenia indywidualnego (EUIVA) i wymagań zawartych w załączniku II, część III, dodatek 6 do Rozporządzenia ramowego.Nowym rozwiązaniem wprowadzonym dopiero Rozporządzeniem ramowym jest procedura Unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu (Indywidualna europejska homologacja) (EUIVA) dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii.

Więcej informacji znajdziemy na stronach Instytutu Transportu Samochodowego, zajmującego się w Polsce dopuszczaniem nowych typów pojazdów do ruchu: https://www.its.waw.pl/11061,pl,Zmiany-w-procedurach-homologacji-po-1-wrzesnia-2020-r.html

Opracował: Dariusz Piernikarski

fot. ITS