Pakiet Mobilności przegłosowany

Fot. European Union/EP Louise WEISS building/Architecture Studio

Pakiet Mobilności po kilku latach prac legislacyjnych zyskał ostateczny kształt. Część niekorzystnych dla polskich przewoźników przepisów wejdzie w życie już we wrześniu tego roku.

Najszybciej, bo już we wrześniu 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. Wprowadzają one m.in. możliwość odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godz.) z rzędu przez kierowców międzynarodowych, obowiązkowy powrót kierowcy do kraju raz na 4 tygodnie w celu odbycia odpoczynku trwającego 45 lub więcej godzin, a także pozwalają wydłużyć dzienny lub tygodniowy czas jazdy o 1 godzinę lub o 2 godziny (pod warunkiem odbioru 30-minutowej przerwy) w celu dojazdu do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy w sytuacji odbycia odpoczynku tygodniowego.
Zmiany dotyczą też regulacji 45-minutowej przerwy w przypadku załogi kilkuosobowej. W tej sytuacji możliwe jest wykorzystanie przerwy w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, o ile kierowca, który ma przerwę, nie jest potrzebny kierowcy prowadzącemu pojazd.

Zmiany w kolejnych latach
Pakiet Mobilności ustanawia też nowe regulacje w zakresie delegowania kierowców, dostępu do rynku oraz zawodu przewoźnika drogowego. Zmiany przepisów dotyczą również kabotażu oraz przewozów kombinowanych. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek powrotu do bazy pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym, nie później niż w ciągu 8 tygodni od chwili jej opuszczenia.
Oprócz tego Pakiet Mobilności reguluje także kwestie tachografów. Wprowadza on m.in. obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni oraz obowiązkową wymianę tachografów na bardziej nowoczesne urządzenia drugiej generacji.

Pakiet Mobilności przyjęty
Nowe regulacje zostały przyjęte w głosowaniu 8 lipca 2020 r., na którym europarlamentarzyści nie poparli wniosków o całkowite odrzucenie Pakietu Mobilności. Także wyniki głosowania nad poszczególnymi poprawkami złożonymi m.in. przez polskich posłów, pokazały, że żadna ze złożonych poprawek nie osiągnęła wymaganej większości głosów. Przesądziło to o przyjęciu obecnego kształtu Pakietu Mobilności przez współlegislatorów.
Pakiet Mobilności jest punktem zwrotnym w naszej międzynarodowej aktywności transportowej. Wprowadza szereg regulacji, w tym niekorzystnych, ale warto pamiętać, że prace nad tego typu aktem prawnym to sztuka budowania kompromisu. Toczące się od kilku lat dyskusje to efekt otwartej konfrontacji między przedsiębiorcami z krajów tzw. starej i nowej UE. Z jednej strony Unia Europejska chciałaby korzystać z naszej doskonałej organizacji i technologii, a z drugiej obawia się, że nasz rozwój, powiązany z zapotrzebowaniem na usługi przez nas świadczone, zagraża pozycji przewoźnikom z państw starej Unii.
Patrząc z perspektywy tych kilku lat, pozostaje żałować, że zmiany polityczne, jakie zachodziły w naszym kraju, przerywały proces negocjacji, że nie udało się wykorzystać potencjału zbudowanej przez ZMPD międzynarodowej koalicji organizacji przewoźników z 18 państw, które wzajemnie się wspierały. Jednak mimo tego, że koalicja nie przetrwała, warto było intensywnie pracować, gdyż część pomysłów uwzględniono na poszczególnych etapach prac nad Pakietem. Oceniając Pakiet, należy brać te okoliczności pod uwagę. Jego ostateczny kształt jest i tak o wiele korzystniejszy dla polskich przewoźników niż pierwowzór – powiedział Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Zmiany w poszczególnych aktach
Pakiet Mobilności I wprowadza zmiany w następujących aktach prawnych:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów.

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Więcej szczegółowych informacji na temat zmian wprowadzanych przez Pakiet Mobilności można znaleźć na stronie ZMPD.