IRU wobec pandemii koronawirusa Covid-19

Zdjęcie poglądowe (fot. Pixabay/ Gellinger)
[English version below]

[POL] Według Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) najbardziej bezpośrednią troską branży transportu drogowego w obliczu pandemii koronawirusa Covid-19 jest utrzymanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza artykułów spożywczych i medycznych – w najbezpieczniejszy możliwy sposób dla pracowników transportu i obywateli przy jednoczesnym przestrzeganiu odpowiednich wytycznych rządowych.

IRU i jej organizacje członkowskie stale monitorują sytuację w regionach i w ruchu transgranicznym, doradzając firmom transportowym w radzeniu sobie z pandemią i jej skutkami. IRU wdrożyło plany kryzysowe i plany ciągłości działania, w tym środki zapobiegawcze w celu ochrony personelu.

Chociaż pełna skala pandemii koronawirusa Covid-19 nie jest jeszcze znana, możemy jedynie założyć, że będzie ona nadal poważnie wpływać na globalną gospodarkę, handel i turystykę w nadchodzących tygodniach i miesiącach, a tym samym na sektor transportu drogowego i łańcuchy dostaw oraz sieci mobilności, które obsługuje – czytamy w oświadczeniu wydanym przez IRU. – Przemieszczanie ludzi i towarów wymaga dróg. Produkcja i dystrybucja prawie każdego dobra na świecie zależy w pewnym momencie od usług świadczonych przez przewoźników drogowych.

IRU oszacowała, na podstawie spadku międzykontynentalnych przesyłek kontenerowych, że spadek globalnej działalności transportowej może wynieść nawet 20% w 2020 r. Według IRU prawie 6% osób zatrudnionych na całym świecie pracuje w transporcie drogowym, głównie w małych i średnich firmach, które ze względu na swoją wielkość nie są w stanie łatwo poradzić sobie z zewnętrznymi wstrząsami, takimi jak skutki gospodarcze Covid-19.

Obciążenie ekonomiczne jest wysokie i rośnie zarówno dla pracowników, jak i właścicieli firm – komentują przedstawiciele IRU. – Firmy dokładają wszelkich starań, aby utrzymać się na powierzchni, jednak funkcjonujące łańcuchy dostaw i mobilność kluczowych pracowników zależą od tego, czy pozostaną w branży. IRU wzywa rząd i władze, w tym banki i instytucje finansowe, do podjęcia różnych tymczasowych działań w celu zmniejszenia obciążenia związanego z kryzysem dla operatorów.

Zalecenia IRU dotyczące bezpieczeństwa są następujące:

 • Firmy zaangażowane w realizację łańcucha dostaw powinny wdrożyć wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy kierowcy przy załadunku i rozładunku towarów (szczególnie w obszarach kwarantanny) i dotyczące przewozu dokumentów, aby zapewnić zgodność z przepisami zdrowotnymi.
 • Konieczne jest zapewnienie pełnych możliwości identyfikacji w zakresie ewidencjonowania działań kierowców i innych zaangażowanych pracowników.
 • Rządy i władze lokalne powinny wyraźnie informować o procedurach egzekwowania prawa dotyczących pojazdów, kierowców i ładunku lub pasażerów, szczególnie w obszarach kwarantanny.
 • Rządy i władze lokalne powinny ściśle koordynować i wdrażać środki mające na celu złagodzenie wpływu wprowadzanych ograniczeń na łańcuchy dostaw i związany z nimi przepływ towarów i osób.

IRU zaleca rządom:

 • Uprość zasady egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, aby zapewnić efektywną logistykę towarów krytycznych (żywność i zaopatrzenie medyczne) i umożliwić kierowcom opuszczenie dotkniętych regionów lub stref kwarantanny tak szybko, jak to możliwe, aby wrócić do domu.
 • Znieść ograniczenia w zakresie realizacji dostaw, aby zapewnić, że mogą one odbyć się w bezpieczniejszych porach, na przykład w nocy.
 • Stworzyć łatwiejsze warunki spłaty kredytów uzyskanych od instytucji finansowych, zwłaszcza w przypadku dużych pożyczek związanych z flotami pojazdów, a także uelastycznić terminy płatności podatku VAT i innych podatków.
 • Czasowo znieść lub zmniejszyć opłaty drogowe za przejazd i opłaty za użytkowanie dróg dla ciężarówek i autokarów.
 • Przygotować i wdrożyć programy wsparcia dla tymczasowo bezrobotnych pracowników transportu drogowego.
 • Unikać jednostronnych środków podejmowanych przez właściwe organy, aby ułatwić transgraniczny transport towarów (szczególnie niezbędne artykuły, takie jak żywność i zaopatrzenie medyczne).
 • Zapewnić nadzwyczajne programy pomocy finansowej dla poszkodowanych firm, aby zapobiec ich bankructwu.

Utrzymanie otwartych łańcuchów dostaw transportu drogowego i sieci mobilności jest kluczowe, aby pomóc nam wszystkim poradzić sobie z pandemią Covid-19 w nadchodzących tygodniach i później – powiedział Sekretarz Generalny IRU, Umberto de Pretto. – Aby to zrobić, musimy chronić pracowników i firmy, które stanowią trzon transportu drogowego oraz utrzymywać otwarte połączenia transportowe i tak długo, jak to możliwe, na dotkniętych obszarach, tak aby niezbędne towary i ludzie mogli dostać się tam, gdzie muszą.


[ENG]

Coronavirus (COVID-19) continues to spread across the world. In a fast changing situation, the pandemic’s impacts on the daily life of people, businesses and governments grow by the hour. The most immediate concern for the road transport sector is to maintain supply chains, especially for essentials such as food and medical items, in the safest way possible for transport workers and citizens and respecting the latest relevant government guidelines.

The industry is doing its best to cope in a difficult situation, with rules and restrictions changing rapidly and often in a haphazard or uncoordinated way. Yet the industry takes seriously its social responsibility to keep operating as best it can in the crisis.

IRU and its member network continue to monitor the situation in regions and across borders, advising transport companies on dealing with the pandemic and its impacts. IRU has implemented crisis and continuity plans, including preventive measures to protect staff.

Economic and social impacts
While the full scale of COVID-19 is not yet known, we can only assume that the outbreak will continue seriously impacting the global economy, trade and tourism in the coming weeks and months, and thus the road transport sector and the supply chains and mobility networks it supports.
Moving people and goods needs roads. The production and distribution of almost every good on the planet is dependent, at some point, on services provided by road transport operators.
On the basis of the significant fall in intercontinental container shipments, IRU estimates a decline in global road transport activity of up to 20% in 2020, depending on how long the situation continues. This could lead to a global loss in operator revenues of $800 billion [1].
Nearly 6% of all people in employment worldwide work in road transport – largely in small and medium sized firms that, due to their size, cannot easily cope with external shocks such as the economic impacts of COVID-19.
The economic burden is high, and growing, on both workers and the owners of firms. They are doing their best to stay afloat, however functioning supply chains and the mobility of essential workers depend on them remaining in business.
To keep road transport networks functioning, IRU is calling on governments and authorities, as well as banks and financial institutions, to take various temporary actions to help ease the burden of the crisis on operators.

Short term actions to keep road networks safe and open

Safety:
• Operating companies should implement higher driver health and safety standards for loading and unloading goods (particularly in quarantine areas) and concerning the carriage of documents to demonstrate compliance with health rules.
• Operating companies must ensure traceability in recording and maintaining driver and worker movements.
• Governments and authorities should clearly communicate enforcement procedures for vehicles, drivers and cargo or passengers, especially for quarantine areas.
• Governments and authorities should closely coordinate and publish measures to mitigate the impact of the restrictions they adopt on supply chains and related movements of goods and people.

Economic:
Governments should:
• Ease driving and resting time rules to ensure efficient logistics for critical goods (food and medical supplies) and enable drivers to leave affected regions or quarantine zones as quickly as possible to return home.
• Lift delivery restrictions to ensure delivery can take place at safer times, in the night for example.
• Ease loan and mortgage repayment terms from financial institutions, especially for large vehicle loans, and VAT and tax payment deadlines.
• Remove or reduce tolls and road user charges for trucks and coaches.
• Set up support programmes for temporarily unemployed road transport workers.
• Avoid unilateral measures by the relevant authorities so that cross-border transport of goods is facilitated (especially essential items such as food and medical supplies).
• Provide emergency financial aid programmes for impacted businesses to prevent bankruptcies.

IRU Secretary General, Umberto de Pretto, said: “Keeping road transport supply chains and mobility networks open is crucial to helping us all cope with the COVID-19 pandemic in the comings weeks and beyond.” He added, “To do this, we need to protect the workers and companies who are the backbone of road transport, and to keep transport links open wherever and as long as possible in affected areas so that essential goods and people can get to where they need to be.”

[1] This figure was revised from an earlier analysis published on 13 March. IRU is continuing to monitor the economic impacts of the Coronavirus (COVID-19) on road commercial transport operators and will publish further information as the situation progresses.